تیلده هدین

تیلده هدین

تیلده هدین مشاور کسب و کارها در مورد مسائل ارتباطی و ایجاد ارزش برند است. او همچنین در مورد مدیریت استراتژیک برند در دانشکده بازرگانی کپنهاگ و همچنین موسسات تدریس می کند.

کتاب های تیلده هدین

مدیریت برند