دنیس ام.پوهالا

دنیس ام.پوهالا

دنیس پوهالا استاد طراحی در دانشگاه سینسیناتی در دانشکده طراحی در کالج طراحی، معماری، هنر و برنامه ریزی است. او در مقطع کارشناسی دروس تئوری رنگ، اصول طراحی دو و سه بعدی، طراحی زبان بصری و طراحی حرکت را تدریس می کند. او در سینسیناتی، OH ساکن است.

کتاب های دنیس ام.پوهالا

الفبای زبان تصویر:فرم و فضا