آلیتا هرامپولیس و جیل ریزو

آلیتا هرامپولیس و جیل ریزو

 آلیتا هرامپولیس و جیل ریزو نویسندگان The Flower Recipe Book و بنیانگذاران Studio Choo هستند، یک استودیوی طراحی گل مستقر در سانفرانسیسکو که برای هر مناسبتی گل آرایی تازه، وحشی و پیچیده را ارائه می دهد. کار آنها در نیویورک تایمز، Real Simple، Redbook، Country Living و Brides منتشر شده است.

کتاب های آلیتا هرامپولیس و جیل ریزو

گل آرایی