مارگی وارال

مارگی وارال

مارگی وارل یک مدیر اجرایی معتبر و مربی زندگی، سخنران حرفه ای، ستون نویس سندیکایی و نویسنده منتشر شده است.

کتاب های مارگی وارال

جسارت در کار و زندگی