کرتیس هاوت وت

کرتیس هاوت وت

پروفسور کرتیس هاوت وت یک روانشناس مصرف کننده است. آموزش اولیه او در روانشناسی اجتماعی است و برنامه اولیه تحقیقاتی او بر موضوع کلی متقاعدسازی و استحکام نگرش متمرکز است.

کتاب های کرتیس هاوت وت