روح انگیز کراچی

روح انگیز کراچی

«روح انگیز کراچی» نویسنده، شاعر و استاد دانشگاه است. کتاب شناسی توصیفی پروین اعتصامی، هشت رساله در بیان احوال زنان، تاریخ شعر زنان، فرهنگ واژه نمای اشعار فروغ فرخزاد،ا ندیشه نگاران زن در شعر مشروطه،عالمتاج قائم مقامی، دیدارهای دور، فروغ یاغی مغموم و خشونت مشفقانه از جمله کتاب های کراچی است.

کتاب های روح انگیز کراچی