لیو ی مینگ

لیو ی مینگ

لیو ییمینگ (۱۷۳۴–۱۸۲۱) (刘一明) استاد، متفکر و نویسنده چینی تائوئیست بود. او یکی از نمایندگان اصلی کیمیاگری داخلی تائوئیست یا نیدان بود. او استاد نسل یازدهم یکی از شاخه های شمالی تبار لانگمن 龍門 (دروازه اژدها) و نویسنده آثار زیادی بود که دیدگاه های او را در مورد تائوئیسم و نیدان نشان می دهد.

کتاب های لیو ی مینگ

رموز دائویی