توماس اف کش

توماس اف کش

دکتر توماس اف کش، یک پیشگام واقعی در روانشناسی ظاهر است. او استاد بازنشسته روانشناسی در دانشگاه اولد دومینیون در نورفولک، ویرجینیا می باشد. وی همچنین سردبیر Body Image: An International Journal of Research است و شش کتاب و بیش از 200 مقاله علمی در مورد موضوعات مرتبط با تصویر بدن و ظاهر انسان منتشر کرده است.

کتاب های توماس اف کش

راهنمای تن انگاره