لسلی یرکز

لسلی یرکز

لسلی یرکز رئیس گروه مشاوره کاتالیست، یک شرکت مشاوره توسعه سازمانی و مدیریت تغییر در کلیولند، اوهایو است.

کتاب های لسلی یرکز

دانه های قهوه