الهام نظری

الهام نظری

الهام نظری متولد سال 1364، مترجم کتاب‌هایی همچون طوطی فلوبر (نوشته جولین بارنز)، بهار زندگی دوشیزه جین برودی (نوشته میوریل اسپارک) و هومر و لنگلی (نوشته ای. ال. دکتروف) است.

کتاب های الهام نظری

طوطی فلوبر


زنان پیشرو


هومر و لنگلی