فاطمه جان احمدی

فاطمه جان احمدی

فاطمه جان احمدی ، متولد 1343 ، استاد گروه تاریخ دانشکده علوم انسانی دانشگاه مدرس است. او دارای مدرک کارشناسی تاریخ شهید بهشتی ، کارشناسی‌ارشد تاریخ اسلام دانشگاه الزهرا و دکتری تاریخ اسلام دانشگاه تربیت مدرس است.

کتاب های فاطمه جان احمدی