خشایار بهاری

خشایار بهاری

خشایار بهاری متولد  1340 در تهران است. در سال 1358 در رشته مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف پذیرفته شد اما پس از بازگشایی دانشگاهها در سال 62 و گذراندن سه ترم دیگر، به فیزیک همان دانشگاه تغییر رشته داد و سرانجام در سال 65 و زیر نظر دکتر حسام الدین ارفعی، استاد برجسته فیزیک ذرات بنیادی، فارغ التحصیل شد. در ادامه تا سال 72 در مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات به کار پژوهشی پرداخت.

کتاب های خشایار بهاری

آشنایی با امپراتوری روم


داریوش شاه بزرگ


ایران در اسناد میانرودانی


هندو-اروپائیان


تاریخ ایران آکسفورد


حضرت محمد (ص)


کورش بزرگ


تاریخ ماد


روش من


شطرنج برای کودکان


فاطمیان


جهان هخامنشیان


هخامنشیان


فراسوی مسجد


امپراتوری ساسانی


زمین منشاء حیات


گوهره آئین زردشت


حماسه و تاریخ در ایران باستان


زوال و فروپاشی ساسانیان


گات های زردشت


تاریخ حفاظت معماری