بزرگمهر بشیریه

بزرگمهر بشیریه

بزرگمهر بشیریه مدرس دانشگاه و دانش آموخته دکتری، حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه تهران می باشد.

کتاب های بزرگمهر بشیریه

سراب عدالت