پیمان متین

پیمان متین

پیمان متین متولد فروردین ۱۳۴۶ در تهران است. خاستگاه خانواده پدری وی کرد (سنندج) و خانواده مادری وی گیلک (لنگرود) است.

کتاب های پیمان متین

مبانی انسان شناسی پزشکی


نوروز


فرهنگنامه اسلام


بدن اسطرلابی


بیماری و فرهنگ


مردم گیاه