یون سون کیم

یون سون کیم

یون سون کیم در کره شمالی بزرگ شد. در 11 سالگی، از کشور فرار کرد و سفر 9 ساله دلهره آور را که منجر به آزادی وی شد، آغاز کرد. امروز، یونسون در یک سازمان غیردولتی برای ترویج حقوق بشر در کره شمالی کار می کند.

کتاب های یون سون کیم

هزاران فرسنگ تا آزادی