جیمز آلن

جیمز آلن

 «آدمی همان است که می‌پندارد» این عبارت نه تنها شامل تمامی هستی انسان می‌شود بلکه به‌طور جامع‌تر شامل همهٔ شرایط و محیطی است که در زندگی تجربه می‌کند. آدمی به معنی تمام کلمه مجموعه‌ای از افکار و پنداری است که در ذهن می‌پروراند. همانگونه که گیاه از بذر رشد می‌کند و بدون بذر هیچ گیاهی وجود نخواهد داشت، هر عملی که از انسان سر می‌زند از بذرهای پنهان افکار و اندیشه او سرچشمه می‌گیرد. این اصل در مورد فعالیت‌های که به صورت هشیارانه یا غیر هشیارانه دنبال می‌کنیم صادق است.»

جیمز آلن چهره‌ ادبی سرشناس و پرراز و رمزی بوده است. نوشته‌های الهام‌بخش او بر میلیون‌ها نفر اثرگذار بوده. با این حال امروزه او تقریبا ناشناخته است. 
هیچکدام از 19 اثر او سرنخی درباره زندگی‌اش و ذکر مکان اقامت او در انگلستان را ارائه نکرده. نام او را نمی‌توان در هیچ یک از کتاب‌های مرجع عمده یافت. 
به راستی این مرد چه کسی بوده که اعتقادش بر قدرت اندیشه او را به شهرت، ثروت و شادی رساند؟ 
جیمز آلن در دوران حیات‌اش شهرت و یا ثروتی بدست نیاورد. او نابغه‌ای بدون پاداش بود که اغلب از نوشته‌هایش به سختی امرار معاش می‌نمود. 

کتاب های جیمز آلن

تو همانی که می اندیشی