نرگس شفیعی

نرگس شفیعی

کتاب های نرگس شفیعی

مدیرمداری


تدوین طرح کسب و کار


مدیریت زمان


برگزاری جلسات


بازخورد اثربخش


مدیریت پروژه


به انجام رساندن کارها


مدیر 20 دقیقه ای هاروارد


کارسپاری


ارائه


مبانی مالی


بازاریابی به روایت کاتلر