آزاده رادنژاد

آزاده رادنژاد

زاده رادنژاد، مدیر واحد انتشارات موسسه ناب ایران و کارشناس و مربی تولید ناب این موسسه است. وی هنگامی که در شرکت آترپات به عنوان مدیر مسئول و صاحب امتیاز انتشارات آترپات به کار مشغول بود با مشکلات شرکت های تولیدی و خدماتی از نزدیک آشنا شد. همزمان وی کتاب تولید ناب: ماشینی که جهان را تغییر داد اثر جیم ووماک و دان جونز را مطالعه کرده و دریافت که راه برون رفت از مشکلات شرکت های تولیدی و خدماتی در ایران آن است که به سیستم تولید ناب مجهز شوند. از این رو مصمم شد کتاب تولید ناب را ترجمه کند.). با انتشار کتاب تولید ناب و استقبال گسترده ای که از آن در بین مدیران صنایع مختلف و کارشناسان و مهندسان صورت گرفت وی دریافت راه درست را انتخاب کرده است و از این رو همت خود را بر آن گماشت که در این زمینه منابع خوب موجود را مطالعه، ترجمه و منتشر کند. وی در سال 1378 اثر دوران ساز تفکر ناب: ریشه کردن کردن اتلاف و آفرینش ارزش در سازمان ها را ترجمه و منتشر کرد و کار خود را در این زمینه به طور پیگیر ادامه داد. و پس از آن، کتاب های فرهنگ تولید ناب، آموزش دیدن و آفرینش حرکت پیوسته را با همکاری کاظم موتابیان ترجمه کرد. وی همچنین مترجم کتاب چهار رو با دکتر دمینگ و ویراستار کتاب های سیستم تولید تویوتا و آموزه های دکتر دمینگ نیز هست.او بود که در مقابل lean production ، معادل تولید ناب را برگزید، معادلی که اکنون نزد همگان پذیرفته شده است. از آزاده رادنژاد به تازگی کتاب کارخانه ناب منتشر شده است که اثر فردی بالی و مایکل بالی است. کارخانه ناب، کتابی است که بی شک در تعمیق دانش ناب در میان خوانندگان فارسی زبان، تأثیری قابل توجه خواهد داشت.آزاده رادنژاد، در مقام کارشناس ناب، تا کنون در چند پروژه موفق ناب سازی در ایران مشارکت داشته است، از جمله پروژه های ناب سازی شرکت های مهسار توسعه، پارس سویچ و آلیاژکار.

کتاب های آزاده رادنژاد

زندگی حضورمندانه


بدرود دون پایگی


زندگی تاب آورانه


زندگی شجاعانه