قاسم مومنی

قاسم مومنی

کتاب های قاسم مومنی

قصه های ترسناک عمو مونتاگ


امبرسون های باشکوه


ارتش آلاکی ها


تاریخ حیوانات


هیستری


دکوپاژ


مرگ و مرگ کینکاس


تاریخ مدفوع


آدورنو


دکتر ژیواگو


مقدمه کیمبریج بر ادگار آلن پو


روز موش خرما


مقدمه کیمبریج بر ویلیام فاکنر


کتاب صوتی مرگ و مرگ کینکاس


سولاریس


فیلم و فلسفه