قاسم مومنی

قاسم مومنی

کتاب های قاسم مومنی

آدورنو


دکتر ژیواگو


هیستری


مرگ و مرگ کینکاس


دکوپاژ


روز موش خرما


قصه های ترسناک عمو مونتاگ


سولاریس


فیلم و فلسفه