گرایش تازه

انتشارات گرایش تازه

کتاب های انتشارات گرایش تازه

جنگ های دیجیتال


اشک های سوالی


من و دنیای کارت


مهربان تر از مرگ


مرزهای نامرئی


بیست و پنج اصل حیاتی موفقیت


بانکدار فقرا


استیو جابز باشید


زن بیست و چهار ساعته


شرکتی به اندازه کافی بزرگ


پرش کنید تا موفق شوید


رهبران نوین


رهبری و تحول


مدیریت بحران 3.1


بازی ثروت


بانکداری خرد


چگونه روی سکوی اول بایستید؟


زندگی با اصول موفقیت


نلسون ماندلا


رئیسان, رهبران, شما کدامید؟


بانکدار جهانی