طلایه پرسو

انتشارات طلایه پرسو

کتاب های انتشارات طلایه پرسو

نسل کشی سرخپوستان


انقلابی که به آن خیانت شد


مارکسیسم و تروریسم


مانیفست کمونیست


مبارزه برای حزبی پرولتری


کوبا و آنگولا


تروتسکی آن ها و تروتسکی ما


انقلاب در کنگو (1960-1965)


زنان در کوبا


ساختن تاریخ


آخرین نبرد لنین


محاکمه ی دولت آمریکا


شورش تیمسترها


نظری گسترده بر تاریخ


تحول در دریا


دو جهان در شب


صداهایی از زندان


این پنج کوبایی


پورتوریکو