شیرازه

انتشارات شیرازه

کتاب های انتشارات شیرازه

جت


و… واتیکان زن را آفرید


به هنگام و به ناهنگام


درباره دموکراسی


والتر بنیامین


روان کاوی


انقلاب اجتماعی


آلن بدیو


خانه ای بر روی آب


طنین سکوت


کیفیت زندگی


برابری و آزادی


دگرگونی بزرگ


استاد نادان


فوکو


خشونت و نظام های اجتماعی


راه سوم


به نام سنت


لوی استروس


از جامعه ایرانی تا میهن ترکی


نظریه انتقادی


بودریار


اخلاق و اقتصاد


شناخت محیط زیست


کی یرکه گور


روشنفکران و دولت در ایران


ایل قشقایی