لوگوس

انتشارات لوگوس

کتاب های انتشارات لوگوس

روان شناسی رسانه های اجتماعی


جمرستان


نمادپردازی آوایی


بی بی سی فارسی


آقای استالین


ادبیات از منظر شناختی


آیا خداناباوری مرده است؟


هایک، میل و سنت لیبرال


از آن بالا


بقای دوستانه ترین


سیستم های خود هدف ساز


پولس گنوسی


ره یاری


پیکره های زبانی و ترجمه


یادگیری از تجربه


مغز سیاسی


بازی های سیاسی بلر


ناچاریم بازی کنیم


مجنون و آخرین دختر حوا


آیا خدا یک ریاضی دان است؟


فرهنگ روان زخم (تروما)


استعاره در سینمای کیمیایی


مورخان و امر قدسی


راست افراطی امروز


نقد ادبی با رویکرد شناختی (3)


در جست و جوی معنای زندگی


تحلیل مضمون


واژه نامه هنر داستان نویسی


پوپولیسم


اندوه اروس


درآمدی بر موسیقی مردم پسند


مردان سرسخت


بنده استاد هستم


کتاب نقد مدیریت


تاریخ سیاسی آمریکا


کتاب کوچک


نئولیبرالیسم


آین رند


وجود خدا


روش در روش


نگارش دانشگاهی-مقاله نویسی


نگارش دانشگاهی


ضد روش


احساس و شناخت


فراتاریخ نگاری در درام ایرانی


اگر عمر دوباره داشتم...


ادبیات تطبیقی


هیجان


زن و سینما


احساسات رسانه و سیاست


بازگشت زردشت


فرایند


توده ی خاکستر


ایرانیان استانبول


انگور های شیرین


به خاطر پسرم


مکث شفاف


ادبیات تطبیقی


فلسفه ی دین


رهبری


چشم اندازهای اجتماعی ذهن


تحلیل گفتمانی تاریخ


ایده ی خطرناک داروین


روش پژوهش در تاریخ شناسی


روان شناسی سیاسی بین الملل


درآمدی بر نظریه ی تکامل


اینشتین و عاشق


مینیمالیسم


خودزندگی نامه


ترک عادت موجب مرض نیست


روش شناسی اقتصاد خرد جدید


باز اندیشی به سیستم ها


آموزش زبان فارسی با فناوری


نظریه ی فیلم


یک شاخه گل سرخ


سیاست گذاری پولی


پست مدرنیسم


بخت خواندن


چگونه کودکان خود را بیازماییم


فرشته ای گذشت


گزاره هایی در باب ترجمه


رسانه ها در حریم خصوصی


بانکداری


نظریه ی گفتمان


ملمداس


پاکی و خطر


ایل زرگر 1


پرونده مصرف


او را صدا می زدند


شهرزاد و مرگ


رابطه ننگین


روان سیاست


تبریز در وحشت


فرا روش


هنرمندان در زمانه جنگ


آن سوی پرچین


زبان شناسی پیکره ای


جام شکسته


فهم فقهی و سیاست معاصر


شاهدختی که فراموش شد


فایده گرایی


فلسفه ارتباطات


من هم کورونا گرفتم


پرسیاوش


استعاره در مدیریت


صمیمیت های سرد


تاریخ امید بخش نوع بشر


جزیره سرگردانی


سته ضروریه و فصول اربعه


افسانه قدرت مردانه


چارلی چاپلین


زبان اینترنتی فارسی


ادبیات و فلسفه


تحلیل انتقادی استعاره


فیلم و واقعیت


زبان هراس


نامه های ایران


این بیست و سه صفحه


تحلیل گفتمان دینی


واژه نامه توصیفی نشانه شناسی


پایایی


گفتمان هویت و مشروعیت


هویت فرهنگی و سینمای کرد


گفتمان و مدیریت


فهم فرهنگ مادی


فهم صنایع رسانه ای


تاریخ به روایت فلسفه