لوگوس

انتشارات لوگوس

کتاب های انتشارات لوگوس

مورخان و امر قدسی


راست افراطی امروز


اگر عمر دوباره داشتم...


ادبیات تطبیقی


هیجان


زن و سینما


احساسات رسانه و سیاست


درآمدی بر موسیقی مردم پسند


بازگشت زردشت


مردان سرسخت


بنده استاد هستم


فرایند


توده ی خاکستر


ایرانیان استانبول


انگور های شیرین


به خاطر پسرم


مکث شفاف


ادبیات تطبیقی


فلسفه ی دین


رهبری


چشم اندازهای اجتماعی ذهن


آین رند


تحلیل گفتمانی تاریخ


ایده ی خطرناک داروین


نئولیبرالیسم


نگارش دانشگاهی-مقاله نویسی


روش پژوهش در تاریخ شناسی


نگارش دانشگاهی


روان شناسی سیاسی بین الملل


درآمدی بر نظریه ی تکامل


اینشتین و عاشق


مینیمالیسم


خودزندگی نامه


تاریخ سرراست فلسفه


ترک عادت موجب مرض نیست


روش شناسی اقتصاد خرد جدید


باز اندیشی به سیستم ها


آموزش زبان فارسی با فناوری


نظریه ی فیلم


نقد ادبی با رویکرد شناختی (3)


آن سوی پرچین


یک شاخه گل سرخ


سیاست گذاری پولی


پست مدرنیسم


بخت خواندن


چگونه کودکان خود را بیازماییم


فرشته ای گذشت


گزاره هایی در باب ترجمه


شگرد های نگارش دانشگاهی


کتاب نقد مدیریت


تاریخ سیاسی آمریکا


رسانه ها در حریم خصوصی


بانکداری


نظریه ی گفتمان


ملمداس


پاکی و خطر


کتاب کوچک


ایل زرگر 1


شهرزاد و مرگ


پرونده مصرف


او را صدا می زدند


رابطه ننگین


روان سیاست


اندوه اروس


تبریز در وحشت


فرا روش


هنرمندان در زمانه جنگ


وجود خدا


روش در روش


ضد روش


در جست و جوی معنای زندگی


تحلیل مضمون


زبان شناسی پیکره ای


فهم فقهی و سیاست معاصر


شاهدختی که فراموش شد


فایده گرایی


جام شکسته


استعاره در مدیریت


پرسیاوش


فلسفه ارتباطات


من هم کورونا گرفتم


صمیمیت های سرد


تاریخ امید بخش نوع بشر


جزیره سرگردانی


سته ضروریه و فصول اربعه


افسانه قدرت مردانه


چارلی چاپلین


زبان اینترنتی فارسی


پوپولیسم


زبان هراس


ادبیات و فلسفه


تحلیل انتقادی استعاره


فیلم و واقعیت


نامه های ایران


این بیست و سه صفحه


تحلیل گفتمان دینی


رتوریک سیاسی در ایران


پایایی


روایی و سنجش روایی


گفتمان هویت و مشروعیت


هویت فرهنگی و سینمای کرد


گفتمان و مدیریت


فهم فرهنگ مادی


فهم صنایع رسانه ای


تاریخ به روایت فلسفه