رسا

انتشارات رسا

کتاب های انتشارات رسا

ذهن آرام، تناسب آسان


سازمان های نابغه


دی ان ای نوآور


نترس


هیچکس جرات ندارد…


بنویس تا اتفاق بیفتد


عشق ویرانگر


مقاومت شکننده


شکارچی ایده


دوباره فکر کن


روان شناسی نفوذ


در خدمت و خیانت زنان


و بعد از 40 فکر سمی


مدیریت از خیال تا واقعیت


بزرگ مریخی، کوچک ونوسی


پیشنهاد رد نشدنی


اسناد سازمان سیا


فهم قدرت


قصه کودتا


درون انقلاب ایران


مزیت رقابتی ملل


مهارت های زناشویی


مهندسی دوباره شرکتها


خروج از بحران