دانشگاه خوارزمی

انتشارات دانشگاه خوارزمی

کتاب های انتشارات دانشگاه خوارزمی

محرک استارت آپ ها


مکانیک کوانتومی (جلد دوم)


ریاضیات تصادفی


گفتمان هراس


اختیار معامله


یادگیری سیار


حسابرسی مالیاتی


مدیریت بهره وری نیروی انسانی


اقتصاد کشاورزی کاربردی


شهر هوشمند


رشد حرکتی کارکردی در طول عمر


حرکت‏ شناسی


مبانی بهسازی خاک


حسابداری‏ دولتی


مباحث تکمیلی در مکانیک خاک


تجزیه طیف شیمیایی _ جلد2


مدیریت منابع انسانی


مارک


درک رشد اقتصادی


مدیریت و مهندسی بهره وری


انرژی زیست گاز


اصول مهندسی سدهای خاکی


کانی شناسی سیلیکات ها


شیمی پلیمر _ جلد1


جغرافیای انتخابات


مروری بر صنعت گردشگری


تجزیه طیف شیمیایی _ جلد 1


رزمه گل


پتروژنز آذرین


مبانی علم جغرافیا


آمادگی جسمانی


رستم و سهراب


شیمی پلیمر _ جلد2


فرهنگ زمین شناسی


مبانی زمین شناسی


نورواندوکرینولوژی


مکانیک کوانتومی (جلد اول)


آمار زیستی


اطلس سنگهای دگرگونی


میگماتیتها


مبانی ریاضیات


ترمودینامیک در شیمی


طیف سنجی مدرن


کاربرد طیف سنجی


عملیات حیات بخشی