شورآفرین

انتشارات شورآفرین

کتاب های انتشارات شورآفرین

مغز افشاگر


روز ماهیگیری


مجموعه داستانهای کودکان


روز اسباب کشی


وزن ضربی شعر عامیانه


شمشیر داموکلس


زردشت نامه


گفت و گو با کوبریک


جاماسپی


کار من همین است


نقش پسر شطرنجی


گفت و گو با گدار


پل معلق چوبی


میزانسن


بودن، شدن، و ادامه…


نقال ها


ساتیاجیت رای؛ شرق و غرب


گفت و گو با کیشلوفسکی


سونات مهتاب


وودی آلن و فلسفه


گفت و گو با دیوید لینچ


گفت و گو با فورد


گفت و گو با جارموش


ازو؛ فرم های ناپایداری


هانکه به روایت هانکه


رژه پیروزی در بندر آرتور


1984


جان کاساوتیس


مزرعه حیوانات


پیمان های زناشویی


ماجرای رخسار دوست


لاکومپ لوسین


ملودرام


شب و مه


از فیلم مستند تا نقد مستند


زمان مهرشده


کیارستمی


نظریه سیستم های پیچیده


سینمای جنایی


ترنس مالیک


بانی و کلاید


فیلم و فلسفه


گفت و گو با فلینی


پول


تجربه ی اوج


سه زن در یک کوپه


سرگذشت عزیزبیک


گفتگو با وودی آلن


بلاتار،پس از پایان


وضوی عشق


فرشگرد


مرغابی وحشی


بانوی دریایی


رسمرس هلم


سینما


گفت و گو با تروفو


زندگی سگی یک مرد دقیق


پرهیب ها


عروسک خانه


تنها شدم وای


عکاسی مستند


دالان ها


گذر امروزی در طهران دیروزی


گویایی ارستو


کلیله و دمنه


شیوه های دیدن


گفت و گو با برگمان


زندگاهان


وقت هرز


پرندگان زرد


دنیای آشنا


دفاع از دیوانگی


یکشنبه ابدی


دین هخامنشیان


کوروش رهایی بخش


آغازگران بداهه


ملاقات در سامرا


فریاد بلند عصیان


هجده شاخه گل سرخ


درباره ی زمان


ماه را به هیچ کس نمی دهم