شورآفرین

انتشارات شورآفرین

کتاب های انتشارات شورآفرین

ژان پیر ملویل


قابل چشم پوشی ها


آنی هال


در جستجوی اوج


شاگرد میلیونر


گفت و گو با کوبریک


مغز افشاگر


گفت و گو با کیشلوفسکی


گفت و گو با کوروساوا


رژه پیروزی در بندر آرتور


وودی آلن و فلسفه


گفت و گو با دیوید لینچ


گفت و گو با فورد


ایکیگای برای همه


گفت و گو با فلینی


گفتگو با وودی آلن


بلاتار،پس از پایان


دفاع از دیوانگی


گپ و گفت با کار درست ها


مثل آواز دیدگان


هم مسیر


آن پرنده های آزاد


رویایی از جنس ملبورن


پرورش کودکان شاد و توانمند


کمان کمان دار زندگی است


قدرت کلام


گفت و گو با ولز


تجربه ی اوج


روز ماهیگیری


مجموعه داستانهای کودکان


روز اسباب کشی


شمشیر داموکلس


زردشت نامه


جاماسپی


کار من همین است


نقش پسر شطرنجی


گفت و گو با گدار


پل معلق چوبی


میزانسن


بودن، شدن، و ادامه…


نقال ها


سونات مهتاب


1984


جان کاساوتیس


مزرعه حیوانات


پیمان های زناشویی


ماجرای رخسار دوست


لاکومپ لوسین


ملودرام


شب و مه


زمان مهرشده


کیارستمی


سینمای جنایی


بانی و کلاید


فیلم و فلسفه


پول


سه زن در یک کوپه


سرگذشت عزیزبیک


وضوی عشق


فرشگرد


مرغابی وحشی


بانوی دریایی


رسمرس هلم


سینما


گفت و گو با تروفو


پرهیب ها


عروسک خانه


تنها شدم وای


عکاسی مستند


دالان ها


گویایی ارستو


کلیله و دمنه


بلاتار


کالیگاریسم


زندگاهان


وقت هرز


پرندگان زرد


دنیای آشنا


یکشنبه ابدی


دین هخامنشیان


کوروش رهایی بخش


آغازگران بداهه


ملاقات در سامرا


هجده شاخه گل سرخ


درباره ی زمان