شورآفرین

انتشارات شورآفرین

کتاب های انتشارات شورآفرین

مغز افشاگر


گفت و گو با ولز


گفت و گو با آنتونیونی


روز ماهیگیری


مجموعه داستانهای کودکان


روز اسباب کشی


وزن ضربی شعر عامیانه


شمشیر داموکلس


زردشت نامه


گفت و گو با کوبریک


جاماسپی


کار من همین است


نقش پسر شطرنجی


گفت و گو با گدار


پل معلق چوبی


میزانسن


بودن، شدن، و ادامه…


نقال ها


ساتیاجیت رای؛ شرق و غرب


گفت و گو با کیشلوفسکی


گفت و گو با کوروساوا


سونات مهتاب


وودی آلن و فلسفه


گفت و گو با دیوید لینچ


گفت و گو با فورد


ازو؛ فرم های ناپایداری


هانکه به روایت هانکه


رژه پیروزی در بندر آرتور


1984


جان کاساوتیس


گفت و گو با جارموش


مزرعه حیوانات


پیمان های زناشویی


ماجرای رخسار دوست


لاکومپ لوسین


ملودرام


شب و مه


از فیلم مستند تا نقد مستند


زمان مهرشده


کیارستمی


نظریه سیستم های پیچیده


سینمای جنایی


ترنس مالیک


بانی و کلاید


فیلم و فلسفه


گفت و گو با فلینی


پول


تجربه ی اوج


سه زن در یک کوپه


سرگذشت عزیزبیک


گفتگو با وودی آلن


وضوی عشق


فرشگرد


مرغابی وحشی


بانوی دریایی


رسمرس هلم


سینما


گفت و گو با تروفو


زندگی سگی یک مرد دقیق


پرهیب ها


عروسک خانه


تنها شدم وای


عکاسی مستند


دالان ها


گذر امروزی در طهران دیروزی


گویایی ارستو


کلیله و دمنه


شیوه های دیدن


کالیگاریسم


گفت و گو با برگمان


زندگاهان


وقت هرز


هر کسی به فکر خودش


دنیای آشنا


پرندگان زرد


دفاع از دیوانگی


یکشنبه ابدی


دین هخامنشیان


کوروش رهایی بخش


آغازگران بداهه


ملاقات در سامرا


فریاد بلند عصیان


هجده شاخه گل سرخ


فرمان داریوش بزرگ


درباره ی زمان


ماه را به هیچ کس نمی دهم