شورآفرین

انتشارات شورآفرین

کتاب های انتشارات شورآفرین

گفت و گو با کیشلوفسکی


ملودرام


شب و مه


ترنس مالیک


سینمای جنایی


خاطرات کنجی میزوگوچی


ازو؛ فرم های ناپایداری


گفت و گو با جارموش


بانی و کلاید


فیلم و فلسفه


گفت و گو با فلینی


تجربه ی اوج


سرگذشت عزیزبیک


از فیلم مستند تا نقد مستند


بلاتار،پس از پایان


مرغابی وحشی


بانوی دریایی


رسمرس هلم


زندگی سگی یک مرد دقیق


پرهیب ها


عروسک خانه


کلیله و دمنه


شیوه های دیدن


ما یک خانه ی آبی داریم


پرندگان زرد


دفاع از دیوانگی


دنیای آشنا


ملاقات در سامرا