شورآفرین

انتشارات شورآفرین

کتاب های انتشارات شورآفرین

هانکه به روایت هانکه


ملودرام


شب و مه


ترنس مالیک


سینمای جنایی


خاطرات کنجی میزوگوچی


ازو؛ فرم های ناپایداری


بانی و کلاید


فیلم و فلسفه


گفت و گو با فلینی


تجربه ی اوج


سرگذشت عزیزبیک


از فیلم مستند تا نقد مستند


بلاتار،پس از پایان


درآمدی بر نظریه‏ های عکاسی


بانوی دریایی


رسمرس هلم


مرغابی وحشی


زندگی سگی یک مرد دقیق


پرهیب ها


عروسک خانه


کلیله و دمنه


شیوه های دیدن


گفت و گو با آنتونیونی


پرندگان زرد


دنیای آشنا


دفاع از دیوانگی


آغازگران بداهه


ملاقات در سامرا