ادبیات بلژیک

ادبیات بلژیک

به این دلیل که بلژیک، کشوری چندزبانه است، ادبیات این کشور به دو شاخه ی اصلی ادبیات هلندی و فرانسوی تقسیم می شود. ادبیات بلژیک با ظهور موضوعاتی چون واکنش به تأثیر و نفوذ فرانسوی ها، لیبرالیسم عقلگرا، گذار از کلاسیسیسم به رومانتیسیسم و پرداختن به زندگی قشر متوسط اجتماع احیا شد و جایگاه خود را در ادبیات اروپا پیدا کرد.

کتاب های ادبیات بلژیک
معرفی چند اثر
معرفی کتاب پی یتر لتونی
نقاط قوت سیمنون در حوزه ی شخصیت پردازی و پرداخت به محیط پیرامون نهفته است.
Mystery File