اجتماعی

آثاری که در این دسته جای می گیرند، به نقد، تفسیر و توصیف مسائل گوناگون اجتماعی در جوامع مختلف می پردازند. نویسندگان این عناوین تلاش می کنند تا مخاطب خود را با شرایط زندگی در جامعه ای خاص آشنا سازند.

کتاب های اجتماعی
معرفی چند اثر
معرفی کتاب چهار اثر از فلورانس اسکاول شین
با خردی جاودان و سبکی سرگرم کننده.
Barnes & Noble