ادبیات هند

ادبیات هند

کتاب های ادبیات هند
کتاب خانه و جهان

نویسنده ی کتاب برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1913

کتاب میراث گمشدگی

جایزه ی جایزه ی من بوکر سال 2006 و جایزه ی حلقه ی منتقدین کتاب آمریکا سال 2007

کتاب گودی

برنده ی جایزه ی دی اس سی ادبیات آسیای جنوبی سال 2015

معرفی چند اثر
میراث گمشدگی
رمانی فوق العاده.
New York Times Book Review
گرما و غبار
نویسنده، موانع ناشی از عدم درک و پوچی میان انگلیسی ها و هندی ها را با دقتی هوشمندانه به تصویر می کشد.
New York Times Book Review
گودی
حکایتی آشنا که هیچ جواب ساده و قابل انتظاری ارائه نمی دهد.
Parade