ادبیات آفریقا

ادبیات آفریقا

معرفی چند اثر
پسرانگی
داستانی سوزان درباره ی نژاد، طبقه ی اجتماعی، سرافکندگی و در مواقعی، حیرت و سردرگمی.
New Yorker
نیمه ی یک خورشید طلایی
این رمان، معیاری برای سنجش مهارت و چیره دستی ادیشی در جزئیات است.
New York Times