کتاب خاطرات یک بچه ی چلمن 14

The Meltdown
(ذووب می شویم!!)