کتاب قانون کار، قانون بیمه بیکاری 1399

Work's Rule
کد کتاب : 30651
شابک : 978-6006208510
قطع : جیبی
تعداد صفحه : 488
سال انتشار شمسی : 1399
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 88
دسته بندی های کتاب قانون کار، قانون بیمه بیکاری 1399
قسمت هایی از کتاب قانون کار، قانون بیمه بیکاری 1399 (لذت متن)
الف- طبقه بندی مشاغل 1- کارگاه های تولیدی و صنعتی از چه زمانی بایستی نسبت به تهیه طرح طبقه بندی مشاغل اقدام نمایند؟ با توجه به بخشنامه شماره 12096 مورخ 2/9/74 معاونت تنظیم روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی و در اجرای ماده 1 آئین نامه اجرایی تبصره 1 ماده (49) قانون کار واحد هایی که از 1/4/1375 به بعد به حد نصاب 50 نفر کارگر یا بیش از آن می رسند، مشمول اجرای طرح می شوند و زمان رسیدن به حد نصاب 50 نفر کارگر، زمان شمول اجرای طرح می باشد. 2- آیا شرکتهای پیمانکاری نیز ملزم به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل می باشند؟ طبق دستورالعمل شماره 61429 مورخ 19/7/83 کلیه پیمانکاران اعم از حقیقی یا حقوقی با هر نوع فعالیت و هر تعداد کارگر مشمول اجرای طرح طبقه بندی مشاغل می باشند. 3- پرداخت مزد کارگران بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل از چه زمانی باید صورت گیرد ؟ از تاریخ تصویب پیش نویس طرح. 4- پرداخت تبعات مزدی کارگران از چه تاریخی طبق مزد طبقه بندی مشاغل صورت می گیرد؟ از تاریخ تصویب پیش نویس طرح.