کتاب مدل های کلان اقتصادسنجی

Macroeconomic models
کد کتاب : 70345
شابک : 978-9640365908
قطع : وزیری
تعداد صفحه : 268
سال انتشار شمسی : 1395
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 2
زودترین زمان ارسال : ---

معرفی کتاب مدل های کلان اقتصادسنجی اثر حمید ابریشمی

در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﻫﺎی ﮐﻼن ﺳﻨﺠﯽ و ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﺪاول ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﮐﻼن ﺳﻨﺠﯽ در راﺳﺘﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری ﻫﺎی ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺤﻘﻘﺎن در راﺳﺘﺎی ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت، ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺧﻮد از ﻣﺪل ﻫﺎی ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻣﺪل ﻫﺎی ﮐﻼن ﺳﻨﺠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.ﻟﺬا ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﻦ دو ﻣﺪل و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دو روش ﻣﺪرن اﻗﺘﺼﺎدﺳﻨﺠﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮوری و ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺪل ﻫﺎی ﮐﻼن ﺳﻨﺠﯽ و ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ، اﻧﺘﻘﺎدات وارد ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﻣﺪل و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ دو ﻣﺪل ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ، ﻫﺪف اﺻﻠﯽ از ﻧﻮﺷﺘﺎر اﯾﻦ ﮐﺘﺎب، ﻣﻌﺮﻓﯽ دو روﯾﮑﺮد ﻣﺪل ﻫﺎی ﮐﻼن ﺳﻨﺠﯽ و ﻣﺪل‌های CGE، ﺑﯿﺎن ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ دو روﯾﮑﺮد و اراﺋﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ‌ای میان این دو روش می‌باشد.

کتاب مدل های کلان اقتصادسنجی

حمید ابریشمی
حمید ابریشمی متولد سال 1330، استادبازنشسته دانشکده اقتصاد، اقتصاد اسلامی، پولی و مالی دانشگاه تهران؛مدیر گروه آموزشی اقتصاد اسلامی ،پولی و مالی ۱۳۹۴←۱۳۹۸ می باشد.
دسته بندی های کتاب مدل های کلان اقتصادسنجی