الهه دهقان پیشه

الهه دهقان پیشه

الهه دهقان پيشه متولد سال 1362، نمایشنامه نویس ایرانی می باشد.

کتاب های الهه دهقان پیشه

شبدر چهارپر


اسکندر نه چندان کبیر


کاشف گیج


انجمن حمایت از خرگوش ها


دردسرهای خرگوش بودن


فیل دوست