کلود ریویر

کلود ریویر

کلود ریویر یک انسان شناس است. او معلم مدرسه ابتدایی در Les Sables d'Olonne بود، یک سرباز در الجزایر، یک فلسفه دان و معلم ادبیات در دبیرستان Angers and Lorient بود. دکترای وی در فلسفه (دكتر M. Dufrenne)، "هدف اجتماعی" (1964)، در Poitiers پشتیبانی می شود. دکترای ایالتی وی (دكتر G. Balandier) به "پویایی طبقه بندی اجتماعی در گینه" (1975) می پردازد.

کتاب های کلود ریویر

جامعه- انسان شناسی ادیان


انسان شناسی سیاسی


درآمدی بر انسان شناسی