میترا امیری

میترا امیری

کتاب های میترا امیری

همه چیز همه چیز


قد کوتاه


تو تنها نیستی


خانه ی ربات ها


من و داداش رباتم