محمدصادق رئیسی

محمدصادق رئیسی

این شاعر و مترجم از شاعران بزرگ چون ویلیام باتلر ییتس، ویلیام بلیک، ترانسترومر، چارلز بوکوفسکی، شیموس هینی و... کتاب های مستقلی چون «برگ ها بسیارند، ریشه یکی»، «ترانه های معصومیت» ، «به دوستان آن سوی مرزها» ، «زنی ایستاده درون شب»، «جمهوری وجدان» و... اثرهایی را ترجمه و منتشر کرده و هم اکنون نیز کتاب دو جلدی «نوبلیست ها» را تدارک می بیند که جلد اول به شاعران و نمایشنامه نویسان و جلد دوم به داستان نویسان اختصاص دارد. محمدصادق رئیسی در حوزه ادبیات رمان های «به خاک افتاده» و «سر و صدای سفید» را منتشر کرده و «جهان وطن» را هم در دست چاپ دارد. وی متولد 1351 نور، کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی دارد و به عنوان مدرس زبان مشغول کار است. دو مجموعه شعر از سروده های خود به نام «وقت گل دادن اطلسی ها» و «آواز فاخته در آپارتمان اجاره ای» را سال ها پیش منتشر کرده بود.

کتاب های محمدصادق رئیسی