سورن اورگارد

سورن اورگارد

سورن اورگارد متولد 26 مه 1973 در دانمارک ، عضو شورای تحقیقاتی و مدرس فلسفه در دانشگاه هال است.

کتاب های سورن اورگارد

درآمدی بر متافلسفه