جیمز ارورک

جیمز ارورک

جیمز اوروک استاد مدیریت دانشگاه نوتردام است، جایی که او مرکز ارتباطات تجاری یوجین دی فانینگ را هدایت می کند.

کتاب های جیمز ارورک

ارتباطات حرفه ای