نسرین امیدوار

نسرین امیدوار

نسرین امیدوار متواد سال 1336، دارای دکترای تخصصی تغذیه، عضو یک سازمان آموزشی یا پژوهشی داخلی / گروه تغذیه جامعه، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی می باشد.

کتاب های نسرین امیدوار