اولریش امیل دوپر

اولریش امیل دوپر

اولریش امیل دوپر نویسنده پرفروش، رهبر سمینار و بینایی است. او هم فلسفه غربی و هم شرقی را مطالعه کرده و به مدت چهار سال در یک صومعه هندو زندگی کرده است. وی از زمان آغاز عرفانی خود توسط یک کشیش هاوایی Kahuna Kahuna در سال 2009 ، هووپونوپونو، آیین بخشش را آموخته است.

کتاب های اولریش امیل دوپر

محدودیت صفر - آیین بخشش


هو،اپونوپونو