عبدالمجید شرفی

عبدالمجید شرفی

عبدالمجيد شرفي متولد 1948 نویسنده و متفکر اهل نونس می باشد. او استاد دانشگاه تونس است و تجزیه و تحلیل متن قرآن با نگاه و ابزار فكری قرن بیست و یکم از فعالیت های وی به شمار می رود.

کتاب های عبدالمجید شرفی

انسان و اسلام سپید


اسلام وحدت مبانی کثرت ظهور