فاطمه بن محمود

فاطمه بن محمود

فاطمه بن‌محمود در تونس به دنیا آمده است. بن‌محمود فلسفه خوانده و معلم است. او شعر و داستانک و رمان می‌نویسد. از فاطمه بن محمود کتاب «از سوراخ در» منتشر شده است. این کتاب گزیده‌ای است از دو مجموعه داستانک او به نام‌های «از سوراخ در» و «جنگل در خانه».

کتاب های فاطمه بن محمود

از سوراخ در