جان کاگ

جان کاگ

جان کاگ (متولد: 1979) نویسنده فلسفه آمریکایی: یک داستان عاشقانه است که به عنوان برگزیده ویراستاران نیویورک تایمز و بهترین کتاب NPR بهترین سال شناخته شد و پیاده روی با نیچه: در مورد تبدیل شدن به کی هستی، که بود همچنین بهترین کتاب NPR بهترین سال است.

کتاب های جان کاگ