کمال خسروی

کمال خسروی

کمال خسروی نویسنده و منتقد ایرانی می باشد.

کتاب های کمال خسروی

مارکسیسم و دیالکتیک


گروندریسه


نقد ایدئولوژی


توصیف، تبیین و نقد