آنتونی آربلاستر

آنتونی آربلاستر

آنتونی آربلاستر اخیراً به عنوان ریدر در سیاست در دانشگاه شفیلد، كه از سال 1970 به تدریس مشغول بود، بازنشسته شد. او قبلاً روزنامه نگار در كارمندان تریبون بود. او نویسنده کتاب "ظهور و فروپاشی لیبرالیسم Wesern و Viva la Liberta!" ، مطالعه ای از سیاست در اپرا است.

کتاب های آنتونی آربلاستر