لین کوپر

لین کوپر

لین کوپر تسهیل کننده تغییر با تجربه گسترده در زمینه مدیریت است. او از NLP برای كمك به رهبران مشاغل در ایجاد تغییرات سریع و پایدار برای خود و سازمانهایشان استفاده می كند. وی در توسعه مهارتهای رهبری و بهبود کار تیمی به حداکثر رساندن عملکرد تخصص دارد.

کتاب های لین کوپر