محمدمحسن بن محمدکریم مستوفی

محمدمحسن بن محمدکریم مستوفی

محمدمحسن بن محمدکریم مستوفی مؤلف و تاریخ نگار قرن 12 قمری می باشد. او مؤلف زبدة‌التواریخ است که در محاصره اصفهان در این‌شهر حضور داشته و گزارش‌های او از اوضاع شهر و شدت قحطی و گرسنگی مردم ارزش تاریخی دارد. قضاوت‌های این‌تاریخ‌نگار درباره اختلافات دربار شاه سلطان حسین و کشمکش‌های میان امرا با توجه به این‌که در زمان تألیف زبدة‌التواریخ سلطه آنها به پایان رسیده بود و مؤلف آزادتر قضاوت کرده، حائز اهمیت تاریخی است.

کتاب های محمدمحسن بن محمدکریم مستوفی

زبدة التواریخ