امیر مازیار

امیر مازیار

دکتر امیر مازیار، متولد اسفندماه ۱۳۵۶ در مشهد است. او داری مدرک کارشناسی «فلسفۀ غرب» (۱۳۸۰) و کارشناسی ارشد «فلسفۀ غرب» از دانشگاه تهران، رتبۀ دوم (۱۳۸۲) و دکتری «فلسفۀ هنر» از دانشگاه علامه طباطبایی، رتبۀ نخست (۱۳۸۸) است. پایان‌نامۀ دورۀ کارشناسی ارشد امیر مازیار؛ «بررسی دشواری‌های کتاب بتای مابعدالطبیعه ارسطو» (تأییدشده با درجۀ عالی و پایان‌نامۀ دکتری او؛ «نسبت هنر اسلامی و اندیشه اسلامی» (تأییدشده با درجه عالی) می‌باشد. امیر مازیار در حال حاضر عضو هیئت علمی دانشگاه هنر تهران است.

کتاب های امیر مازیار

رویا، استعاره و زبان دین


متفکران بزرگ زیبایی شناسی


فلسفه علم


نقد هنر


معرفت شناسی