حسین نوش آذر

حسین نوش آذر

حسین نوش آذر داستان نویس و مترجم مقیم آلمان است. نشر باران تاکنون کتاب های زیر را از این نویسنده منتشر کرده است: اجاره نشین بیگانه، تأملی بر تنهایی، سر سفره خویشان، نامه های یک تمساح به همزادش، و کتاب های زیر نیز از این نویسنده در امریکا منتشر شده است: نه دیگر تک نه دیگر تاب، نشر کتاب، دیوارهای سایه دار،انتشارات تصویر و یک روز آفتابی، نشر ری را.حسین نوش آذر همچنین فصلنامه ادبی سنگ را در دوازده شماره همراه با بهروز شیدا و عباس صفاری سردبیری کرده است.

کتاب های حسین نوش آذر

جاده


هیولای هاوکلاین


یک زن بدبخت